امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

 

ردیف

رشته تحصیلی

 مقطع

تحصیلی

نام دانشجو

نام استاد راهنما

زمینه علمی پایان نامه

1

تعیین تنوع آللی ژن کاپا - کازئین در نژاد گوسفند ماکویی با استفاده از روش PCR-SSCP

کارشناسی ارشد

معصومه محمودی

دکتر مردانی

کشاورزی