امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

 

ردیف

رشته تحصیلی

 مقطع

تحصیلی

نام دانشجو

نام استاد راهنما

زمینه علمی پایان نامه

1

تخمین میزان ازت گیاه چغندر قند توسط پردازش تصویر

دکترای تخصصی

پرویز احمدی مقدم

دکتر محمدعلی حداد

کشاورزی