امروز

English شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

متن برای توضیح مختصر یا تفصیلی د رمورد دستاورد یا افتخارات شماره یک در نوشته میشود و به صورت تریم شده نمایش داده میشود با کلیک کردن بر روی تصوی دستاورد یا افتخارات متن کامل آن نمایش داده میشود . در این نمایش در صورت آپلود کردن تصاویر دیگری آنه به صورت اسلایدی در زیر این متن نمایش داده خواهند شد