مسئولین گروه

مدیریت گروه

 

معاونت گروه

 

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه 

@urmia.ac.ir

شماره تلفن: