ردیف

عنوان

مجری

تاریخ اتمام

تاریخ تصویب

1

مطالعه سویه های اکینوکوکوس کرانولوزوس در چرخه اهلی انگل بر اساس توالی نوکلئوتیدی ND1 , co-1

دکتر یخچالی

01/07/87

01/04/86