ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

تاریخ انتشار

نام مجله یا مجموعه مقاله ها

شماره مجله

شماره صفحات

درجه علمی مجله

1

Evaluation of the reaction of sunflower inbred Lines and their F1 hybrids to drought cconditions using various stress tolerance idices.

R.Darvishzadeh, A.Parizad, H.Hatami-Maleki, S.Poormohammad Kiani and A.Sarrafi

2010

Spanish Journal of Agricultural Research

8(4)

1037-1046

ISI