امروز

English چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

کتابخانه پژوهشکده زیست فناوری مشتمل بر نسخ انگلیسی و فارسی مرتبط با بیوتکنولوزی جهت استفاده پژوهشگران و دانشجویان  در دسترس می باشد.