امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

طرحهای پژوهشی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی

ردیف عنوان طرح گروه پژوهشی نام مجری تاریخ شروع تاریخ پایان
1 مطالعه سويه هاي اکينوکوکوس کرانولوزوس در چرخه اهلي انگل بر اساس توالي نوکلئوتيدي co-1, ND1 بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر محمد يخچالي 1386/04/01 1387/11/01
2 مقايسه تاثير TNF-α، Poly I-C و MCM در بلوغ سلولهاي دندريتيک بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر نوروز دليرژ 1386/05/01 1386/11/01
3 اثرات درماني ملاتونين با تأثير بر ميزان بيان ژن هاي :GPX, SOD, NOS, GnRH, Dioz در موش صحرايي ديابتي در سطح MRNA بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر فاطمه رحماني 1388/02/01 1389/02/01
4 شناسايي ژن هاي hlya eae stx2 stx1 در بين سويه هاي اشرشياکولاي جدا شده از گوساله هاي سالم و اسهالي با استفاده از روش مولکيپلکس PCR بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر فاطمه رحماني 1388/02/01 1389/02/01
5 واکسيناسيون بيماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از سلولهاي دندرواکسيناسيون بيماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از سلولهاي دندريتيک مجاور شده با عصاره توموري در کارآزمايي باليني مرحله 1،2 بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر نوروز دلیرژ 94/7/20 96/7/20
6 تولید آنتی بادی پلی کلونال بر علیه ایمونوگلوبولین انسانی در خرگوش بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر سید میثم ایطحی 94/7/20 95/10/20
7 شناسایی یک آنتی بیوتیک جدید در باکتری Pseudomonas fluorescens EK007-RG4 با بکارگیری تکنیک حذف ژن به روش جایگزینی آللی بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر عبدالغفار اونق 96/7/12 97/7/12
8 تولید آنزیم های DNA پلیمراز Taq و Pfu بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر مهدی ایمانی 96/5/16 97/8/16
9 تولید و ارزیابی فعالیت آنزیم ترانس کریپتاز معکوس نوترکیب بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر علیرضا محمودیان
10 مطالعه سويه هاي اکينوکوکوس کرانولوزوس در چرخه اهلي انگل بر اساس توالي نوکلئوتيدي co-1, ND1 بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی دکتر محمد یخچالی 86/4/1 87/7/1

Pages