امروز

English شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

Staff & Members

 • مهندس راضیه پاک ترمنی

  شغل: کارشناس آزمایشگاه

  گروه پژوهشی:

  عنوان پژوهشگر: کارشناس

  تلفن:

 • مهندس اشکان بصیرنیا

  شغل: کارشناس آزمایشگاه

  گروه پژوهشی:

  عنوان پژوهشگر: کارشناس

  تلفن:

 • نام و نام خانوادگی

  شغل: کارشناس گروه 1

  گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی

  عنوان پژوهشگر: کارشناس

  تلفن: 222222