امروز

English دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

کتابخانه پژوهشکده زیست فناوری مشتمل بر نسخ انگلیسی و فارسی مرتبط با بیوتکنولوزی جهت استفاده پژوهشگران و دانشجویان  در دسترس می باشد.