امروز

English چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

کتابخانه پژوهشکده زیست فناوری مشتمل بر نسخ انگلیسی و فارسی مرتبط با بیوتکنولوزی جهت استفاده پژوهشگران و دانشجویان  در دسترس می باشد.