امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

تاریخ انتشار

نام مجله یا مجموعه مقاله ها

شماره مجله

شماره صفحات

درجه علمی مجله

1

A novel amperometric immunosensor based on acetone-exteracted propolis for the detection of the HIV-1 p24 antigen

F. Kheiri, R. E. Sabzi, E. Jannatdoust, H. Sadeghi

2011

Biosensors and Bioelectronics

26

4457-4463

ISI