امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

تاریخ انتشار

نام مجله یا مجموعه مقاله ها

شماره مجله

شماره صفحات

درجه علمی مجله

1

Antifungal Effects of Thyme, Agastache and Satureja Essential Oils on Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus and Fusarium solani.

A.Ownagh A.Hasani, K.Mardani, S.Ebrahimzadeh

2010

Veterinary Research Forum

1(2)

99-105

SID