امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

 

ردیف

رشته تحصیلی

 مقطع

تحصیلی

نام دانشجو

نام استاد راهنما

زمینه علمی پایان نامه

1

تاثیر کاربرد سوپر جاذب بر روی عملکرد آنیون در سطوح مختلف آبی

کارشناسی ارشد

مینا خوشبخت

دکتر پیرزاد

کشاورزی