امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

تاریخ انتشار

نام مجله یا مجموعه مقاله ها

شماره مجله

شماره صفحات

درجه علمی مجله

1

Molecular Comparison of Three Different Regions of the Genome of Infectious Bronchitis Virus Field Isolates and Vaccine Strains

R.Majdani, K.Mardani, A.Morshedi,M.Vasfi Marandi, A. Talebi

2010

Veterinary Research Forum

1(2)

73-81

SID