امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

ردیف

عنوان

مجری

تاریخ اتمام

تاریخ تصویب

1

مطالعه مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانتی و ضد دردی و عصاره Silymarian  در موشهای  Achillea سوری 

دکتر ملکی نژاد

15/12/88

15/03/88