امروز

English چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

طرح های در حال اجرا و خاتمه یافته گروه بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی

ردیف

عنوان طرح

مجری

وضعیت اجرا

توضیحات

1

واکسيناسيون بيماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از سلولهاي دندريتيک مجاور شده با عصاره توموري در کارآزمايي باليني مرحله 1،2

دکتر نوروز دليرژ

در حال اجرا

 

2

تولید آنتی بادی مونوکلونال بر علیه CD3 اپسیلون انسانی در موش

دکتر نوروز دلیرژ

خاتمه یافته

 

3

تولید آنتی بادی پلی کلونال برا علیه ایمونوگلوبولین انسانی در خرگوش

دکتر میثم ابطحی

خاتمه یافته

 

4

تولید آنزیم های DNAپلیمراز Taq و PFU

دکتر مهدی ایمانی

خاتمه یافته

 

5

تولید و ارزیابی فعالیت آنزیم ترانس کریپتاز معکوس نوترکیب

دکتر علیرضا محمودیان

در حال اجرا

 

6

ساخت یک کیت جدید استخراج DNA

دکتر رامین مناف فر

خاتمه یافته

 

7

کاربرد تکنیک جایگزینی آللی در فهم عملکرد و محصول حاصل از ژن ها

دکتر عبدالغفار اونق

خاتمه یافته

 

8

ارزيابي وجود حالت پلي مورفيسمي در سيستم RAP-TRAP سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گاو و گوسفند

 

دکتر دستمالچي

خاتمه یافته

 

9

تمايز مونوسيتهاي خون محيطي رت به سلولهاي توليد کننده انسولين در شرايط آزمايشگاهي و بررسي تاثير آنها در کاهش ميزان قند خون در بدن

دکتر شهرام جوادي

خاتمه یافته

 

10

شناسايي، تعيين محل و درصد ماکروفاژ در تخمدان گاو ميش بالغ با سيکل طبيعي به روش ايمنو هيستوشيمي

دکتر حسن زاده

خاتمه یافته

 

11

تمايز سلولهاي دندريتيک مشتق از منوسيت تحت تاثير مايع رويي سلولهاي فيبروبلاست و اپيتليال انسان

دکتر نجاتي

خاتمه یافته

 

12

مطالعه سويه هاي اکينوکوکوس کرانولوزوس در چرخه اهلي انگل بر اساس توالي نوکلئوتيدي co-1, ND1

دکتر محمد يخچالي

خاتمه یافته

 

13

مقايسه تاثير TNF-α، Poly I-C و MCM در بلوغ سلولهاي دندريتيک

دکتر نوروز دليرژ

خاتمه یافته

 

14

اثرات درماني ملاتونين با تأثير بر ميزان بيان ژن هاي :GPX, SOD, NOS, GnRH, Dioz  در موش صحرايي ديابتي در سطح MRNA

دکتر فاطمه رحماني

خاتمه یافته

 

15

شناسايي ژن هاي hlya eae stx2 stx1 در بين سويه هاي اشرشياکولاي جدا شده از گوساله هاي سالم و اسهالي با استفاده از روش مولکيپلکس PCR

دکتر حبيب دستمالچي

خاتمه یافته

 

16

اپتيمم سازي ميزان توليد پروتئين هاي شوک حرارتي HSP70و GP96 در رده سلولي پروستات و اريترولوسمي، به منظور به کارگيري در تهيه واکسن سرطان

دکتر نوروز دليرژ

خاتمه یافته

 

17

مطالعه اثر هپارین و DNA آسیب دیده بر بلوغ سلول های دندریتیک

احمد مرشدی

خاتمه یافته

 

18

بیان مینی ژن های فاکتور 9 انعقادی انسانی در رده سلولی هماتوپوئتیک

دکتر محمد رضا سام

خاتمه یافته

 

19

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پروتئین های شوک حرارتی HSP70 و GP96 بر عرضه متقاطع آنتی ژن های سلولی و تولید اینترفرون گاما توسط سلول های TCD8+

دکتر نوروز دلیرژ

خاتمه یافته