امروز

English چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

سايت آزمايشگاهي پژوهشکده با متراژ تقريبي 2000 متر مربع واقع در پرديس شهر و شامل:

1- محيط کنترل شده با هواي پاک ( فيلتر شده) به متراژ تقريبي 1500 متر مربع مجهز به 12 آزمايشگاه که عضو در شبکه ملي آزمايشگاه هاي زيست فناوري کشور و شبکه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي کشور مي باشند.

:Clean Room -2به متراژ تقريبي 170 متر مربع با کلاس 10000 مطابق استاندارد Fed.st.209E مجهز به يک دستگاه ايرشاور يک نفره 10 نازله و پنج آزمايشگاه : ميکروب شناسي، ويروس شناسي، کشت سلول و بافت حيواني، کشت سلول و بافت گياهي، راديوبيولوژي

3-   Animal House: به متراژ تقريبي 200 متر مربع.

 

آزمايشگاه هاي عضو شبکه ملي آزمايشگاه هاي زيست فناوري کشور در پژوهشکده

1- آزمايشگاه مهندسي ژنتيک- بيولوژي سلولي و مولکولي با کد عضويت /892422/14002 در شبکه آزمايشگاههاي زيست فناوري کشور. در اين آزمايشگاه دستگاههاي زير موجود مي باشد:

1-PCR

2-Dot blotting

3-Termomixer Comfort

4-Biophotometr

5-PH-METER

6-Incubator shaker

7-nanoadrop

8-Microwave

9-Geldocumentation

10-Microcentrifuge water bath 

11-Microbiological safety  cabinet class11

 

آزمايشگاه تجهيزات آناليزي پيشرفته که فعاليت آن مکمل ساير آزمايشگاههاي پژوهشکده است در اين آزمايشگاه دستگاههاي زير موجود مي باشد.

2- Flow Cytometry

3-Incubator Shaker

4-Spetrophotometr UV-VIS

5-Molti Parametr Analyzer

3- آزمايشگاه راديو بيولوژي مجهز به دستگاههاي: Gamma Counter --  Beta counter 

4- آزمايشگاه فيتوفار ماکولوژي با کد عضويت 14002/692224 در شبکه آزمايشگاههاي زيست فناوري کشور.

 

5- آزمايشگاه ميکروب شناسي با کد عضويت 14002/900499 در شبکه آزمايشگاههاي زيست فتاوري کشور و مجهز به دستگاههاي زير است.

1-Incubator Shakers

2-Incubator

3-Microscope

4-Shakers

5-colony counter

6-Lyophilizator

7-PH-METER

8-Platform shakers 

9-Water Bath

10-Microbiological safety cabinet classΙΙ

6- آزمايشگاه کشت سلول و بافت با کد عضويت 14002/732182 در شبکه آزمايشگاههاي زيست فناروي کشور و مجهز به دستگاههاي زير است:

1-Centrifuge

2-Incubator Co2

3-Microinjection Transferman NK2

4-Microbiological safety Cabinet ClassΙΙ

7- آزمايشگاه فيتوترون با کد عضويت 14002/684282 در شبکه آزمايشگاههاي زيست فناوري کشور بوده که در اين آزمايشگاه دستگاه Phitotron مدل 801-MTLH به متراژ تقريبي 15 متر مربع داراي امکانات زير مي باشد:

الف- استريل هواي ورودي تازه با لامپ UV

ب- دما 10+ تا 45+ با دقت 1 درجه

ج- رطوبت قابل کنترل حداقل 40RH% تا حداکثر 90RH% در دماي بالاي 25 درجه با دقت 5%

د-نور با شدت 65000LUX در فاصله يک متري لامپها با استفاده از لامپ متال هالايد و بخار سديم.

8- اتاق استريليزاسيون مجهز به:

1-autoclave

2-balance digital 0.01-0.001

3-laboratory Oven

9- اتاق چرخه هاي دمايي مجهز به:

الف: اتاق گرم به متراژ6متر مربع

ب: اتاق سرد به متراژ6 مترمربع

ج:ultra low temperature freezer (80-) 

10-  محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي به متراژ200متر مربع در 7 آزمايشگاه که دما و نور براي هر اتاق قابل تنظيم بوده و شامل آزمايشگاههاي زير مي باشد:

الف- آزمايشگاه رفتارشناسي 

ب- آزمايشگاه جراحي حيوانات آزمايشگاهي

ج- آزمايشگاههاي مخصوص نگهداري حيوانات آزمايشگاهي (رت، خوکچه هندي، موش سوري و خرگوش)